OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021

 1. W październiku jesteśmy szczególnie zaproszeni do odpowiedzi na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej. Różaniec dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz. 17:00, dla dorosłych w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, ok. godz. 18:45, w niedziele o godz. 16:15. Różaniec i rozważania prowadzą wyznaczone osoby z poszczególnych Róż Różańcowych: w poniedziałki: Róża św. Ignacego z Loyoli; wtorek: Róża św. o. Pio; środa: Róża św. Faustyny; czwartek: Róża św. Jana Pawła II; piątek – młodzież, sobota: Róża bł. Marceliny i Róża modlitwy za Rodziny.
 2. Dzisiaj jak w każdą III niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby remontowe naszego kościoła parafialnego. Jesteśmy na etapie finalizowania prac związanych z umieszczeniem wizerunku Jezusa Miłosiernego nad głównym wejściem. W przyszłym tygodniu na prośbę papieża Franciszka zbiórka na chrześcijan w Ziemi Świętej.
 3. Przy wyjściu z kościoła znajdziemy koperty z kartkami na wypominki, które w listopadzie będziemy odczytywać podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej o godz. 18:45, natomiast w niedzielę o godz. 16:15. Prosimy, aby wypełniać je w mianowniku, czytelnie, najlepiej dużymi (drukowanymi) literami. Na karcie wypominkowej możemy wpisać dzień tygodnia modlitwy za naszych zmarłych. Wypełnione wypominki prosimy o składanie w zakrystii lub w specjalnej skrzyni, a nie na tacę.
 4. W środę 13 października dokonaliśmy uroczystego oddania parafii w macierzyńską opiekę Maryi. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tej pięknej uroczystości: w Skotnikach, Gałowie oraz w Szczecinku. Bardzo dziękujemy policji za zabezpieczenie trasy procesji, skautom, wszystkim zaangażowanym w liturgie i procesję. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę chóru „Miłosierne Słowiki”, który w piękny sposób uświetnił naszą uroczystość.
 5. Zgodnie z wcześniejszą zachętą prosimy o ponowienie aktu zawierzenia w swoich domach, rodzinach i potwierdzenie tego wpisem do księgi zawierzenia, która będzie przechowywana w jasnogórskim sanktuarium, w Częstochowie. Raz w miesiącu w intencji tych osób przed cudowna ikoną Maryi będzie sprawowana Msza św. Zabierzmy ze sobą kopię tekstu modlitwy zawierzenia i zawieśmy go w naszych domach.
 6. Serdecznie witamy w naszej parafii siostrę Celinę z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, która opowie o modlitewnej inicjatywie związanej z osobistą i rodzinną modlitwą maryjną tzw. wędrującej kapliczce Matki Bożej. To wydarzenie jest zwieńczeniem naszego aktu oddania parafii i rodzin w macierzyńską opiekę Maryi.
 7. Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich organizuje pielgrzymkę pociągiem pielgrzymkowym do Częstochowy w dniach 6-7.11. Koszt pielgrzymki 65 zł. Zapisy od 18-22.10 w parafii Ducha Świętego. Szczegółowe informacje pod numerem: 502187929 lub 500142275.
 8. W najnowszym Gościu Niedzielnym przeczytamy: o Synodzie Biskupów, zawierzeniu Polski św. Józefowi oraz o św. o. Maksymilianie Kolbe w 50. rocznicę jego beatyfikacji.
 9. Dziękujemy za wszelką pomoc w parafii, posługującym w liturgii, troszczącym się o dekoracje, czystość kościoła, teren przykościelny. Dziękujemy za czas poświęcony, modlitwę i wsparcie materialne.
 10. Wszystkim parafianom i gościom, życzymy pokoju serca i wielu łask wypływających z Miłosiernego Serca Jezusa.

ZARZĄDZENIE w sprawie odwołania dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych [Pobierz PDF – 351KB]

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH – [pobierz PDF]

DYSPENSA

 

W nawiązaniu do dyspensy z dnia 27 listopada 2020 r., znak: B23 – 30/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i inne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, gdy zwykle jest mniejsza ilość uczestników, ale zawsze z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam również do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy będą uczestniczyli we Mszach Świętych odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

 

Koszalin, dnia 27 grudnia 2020 r.

Znak: B 23 – 34/20

 

                                                                                                        + Edward Dajczak

                                                                                              Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

„W nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 r., wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku;
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
 • osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
 • osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy mogą uczestniczyć we Mszach św. odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

Bp Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego
dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2

Gwałtownie rozszerzająca się epidemia jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Od 17 października br. w całym kraju władze państwowe wprowadzają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W tym czasie szczególnie powinien nam towarzyszyć duch solidarności i braterstwa. Biorąc pod uwagę nasze możliwości wspierajmy tych, którym jest teraz szczególnie trudno. Bardzo proszę, aby Parafialne Zespoły Caritas, wspólnoty kościelne, skauci, harcerze, młodzież z Oazy i KSM-u, otoczyły opieką osoby starsze, chore i samotne. Proszę, aby w tym trudnym czasie nikt nie pozostawał bez opieki.
Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie są przyjęte w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej reguły bezpieczeństwa i higieny wydawane przeze mnie w kolejnych wskazaniach i zarządzeniach. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich na terenie całej diecezji.
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie, nawet jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma takich potrzeb. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła. Biorąc pod uwagę zagrożenie, z którym mierzymy się jako wspólnota Kościoła, wszystkie wskazania dotyczące duszpasterstwa w czasie SARS-CoV-2 będą od dnia dzisiejszego wydawane w formie zarządzeń, a nie jak dotychczas w formie wskazań.

1. Dyspensa:
W nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 r., wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
c. osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
d. osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

2. Uczestnictwo wiernych w sprawowanych liturgiach i innych działaniach duszpasterskich:
A. Strefa żółta:
– w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2.
B. Strefa czerwona:
– podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2.
Inne, ewentualne ograniczenia będą przekazywane po ukazaniu się Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

3. Udzielanie Komunii Świętej:
a. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno bezpośrednio do ust, jak i na rękę. Przypominam, że prawo liturgiczne Kościoła dopuszcza jako równoważne, dwie formy przyjmowania Komunii św. O formie tej decyduje każdy wierny, w sposób wolny i nieskrępowany. Naszą zaś sprawą, jako duszpasterzy, jest w tej sytuacji epidemiologicznej, zadbać o bezpieczeństwo i podać porządek udzielania Komunii św., zachowując tym samym szacunek do wyboru wiernych, co do sposobu, w którym chcą przyjąć Komunię św.
b. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą bezpośrednio do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
c. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed, jak i po tej czynności, zdezynfekować ręce, a podczas niej mieć nałożoną maseczkę.

4. Sakrament pokuty i pojednania:
Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.
a. Wolno spowiadać poza konfesjonałami, w przygotowanych do tego pomieszczeniach.
b. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).
c. W konfesjonałach na kratkach najlepiej od strony penitenta oraz spowiednika należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.
d. W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

5. Bierzmowania:
Wobec obecnej sytuacji epidemiologicznej i ograniczeniach w liczbie osób mogących uczestniczyć we Mszach św. w kościołach oraz zasadach funkcjonowania szkół w strefach żółtej i czerwonej, należy zawiesić wszystkie bierzmowania do odwołania.

6. Spotkania grup i wspólnot parafialnych:
Zasadnym wydaje się być przeniesienie wszystkich spotkań grup i wspólnot parafialnych do kościołów.

7. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach:
a. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości (proszę przypomnieć o możliwości uzyskania odpustu).
b. Wobec ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych, należy zrezygnować z uroczystości na cmentarzach w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada (Agenda liturgiczna diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ss. 448-460). Można też zwiększyć liczbę odprawianych Mszy św. w kościołach.

8. Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda):
a. W najbliższym roku w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nie odbędzie się wizyta kolędowa w tradycyjnej formie.
b. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św., np. mieszkańców poszczególnych ulic lub małych miejscowości. Intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian.
c. Podczas Mszy św. należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi. Można także poświęcić wodę, którą wierni przyniosą do kościoła w ich własnych naczyniach, a po poświęceniu zabiorą do domów.
d. Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz rozmowę, poruszającą bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach.
e. Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą (teksty modlitw zostaną przygotowane dla parafii w odpowiednim czasie).

9. Środki ochrony osobistej:
Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:
a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,
b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
d. celebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.
Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek i liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgiach sprawowanych w świątyni w zależności od strefy, w której dany kościół lub kaplica się znajduje.
Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy św. powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych. Proszę także, aby wezwać wiernych do modlitwy błagalnej o ocalenie przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Można zaproponować odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, każdego dnia, jeśli to możliwe, w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00. Niech w naszych intencjach
różańcowych na stałe wpisze się modlitwa o powstrzymanie epidemii.

Z serca dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Szczególnie dziękuję służbie zdrowia, służbom sanitarnym i wszystkim wolontariuszom opiekującymi się chorymi, życzę wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Koszalin, dnia 16 października 2020 r.
Znak: B 23 – 27/20

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski