I. NARZECZENI PLANUJĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA POWINNI:

1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu – co najmniej pół roku, (a nawet rok), przed datą udzielenia sakramentu.

2. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni winni stawić się w kancelarii parafialnej, celem odbycia rozmowy kanoniczno–duszpasterskiej i spisania protokołu przedślubnego.

Należy wówczas przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste
 • Odpis zupełny aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Trzy kopie dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;
 • Metryki chrztu do ślubu (ważność wydania do pół roku), jeśli narzeczeni byli chrzczeni w innej parafii;
 • Zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli nie ma takiej adnotacji na metryce chrztu)
 • Ostatnie świadectwa szkolne z oceną z religii
 • Zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na zawarcie Sakramentu Małżeństwa w parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinku (w przypadku, gdy narzeczeni mieszkają w innych parafiach niż parafia Miłosierdzia Bożego w Szczecinku)
 • Zaświadczenie o odbytym kursie dla narzeczonych
 • Świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 • W przypadku wdowców: metrykę śmierci współmałżonka.

3. Dwa tygodnie przed ślubem (najpóźniej tydzień przed ślubem) narzeczeni powinni stawić się w kancelarii.

Duszpasterz sprawdza, czy są już skompletowane wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tym spotkaniu należy omówić przebieg liturgii ślubu, a także ustalić osoby animującą śpiew na ślubie i przygotowanie kościoła.

4. W dni ślubu,

Świadkowie ślubu – 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości – przynoszą do zakrystii:

 • swoje dowody osobiste lub paszporty
 • obrączki,
 • kartki od spowiedzi Narzeczonych.

Następnie podpisują dokumenty związane z małżeństwem.

Do zakrystii powinny także przyjść wszystkie osoby, które będą zaangażowane w liturgię.

 

II. ZAPOWIEDZI

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii, w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

III. KARTKA DO SPOWIEDZI ŚW.

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. (tzw. spowiedź generalna) należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, a drugą dzień lub dwa dni przed ślubem kościelnym.

IV. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Prowadzony jest w czasie roku szkolnego w każdy poniedziałek o godz. 19:15  (z wyjątkiem świąt i uroczystości oraz ferii zimowych) w kościele Ducha Świętego w Szczecinku.

V. SYTUACJE WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA:

Ślub poza swoją parafią zamieszkania:

 • Protokół spisuje się w parafii zamieszkania (nie, zameldowania) narzeczonej lub narzeczonego, albo za pisemną zgodą ks. Proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej, w tej parafii gdzie będzie zawarty sakrament małżeństwa.
 • W przypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii wówczas, potrzebna jest zgoda do pobłogosławienia związku małżeńskiego.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana z parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.