spowiedz-scaled

Bóg Ojciec okazał swoje miłosierdzie przez Chrystusa, jednając z sobą wszystko, co jest na ziemi i co jest w niebie, przywracając pokój przez Jego krew przelaną na krzyżu.

Tymi słowami zaczyna się Wprowadzenie ogólne do Rytuału Sakramentu Pokuty i Pojednania. Istotnie Syn Boży stał się człowiekiem przede wszystkim dlatego, żeby nas zbawić, a więc dzielić nasz los, by pokazać jak żyć święcie, a po wtóre, by wybawić nas od naszych grzechów – wyrwawszy nas z mocy diabła, dać nam możliwość udziału w Jego chwale. Apostoł Paweł w Liście do Galatów pisze: Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4,4).  Pełnia czasów oznacza moment, w którym ma się zrealizować coś bardzo ważnego, a jednocześnie wskazuje na wielkość – pełnię miary zła. W czasie tym prawdopodobnie większość ludzi zapomniała o Bogu, nawet jeśli oficjalnie wierzono, to była to wiara dewocyjna, pobożnościowa i oficjalna. Sam Jezus podsumowuje taki stan rzeczy słowami proroka Izajasza: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7,6). W tym więc mroku i chaosie spowodowanym grzechem świata, była jedna osoba zupełnie czysta i oddana Bogu – Maryja, przez którą Bóg mógł stać się człowiekiem i dać nam zbawienie. Jak wiemy, dokonało się to na krzyżu. Męka naszego Pana pokazuje, jak okrutne są konsekwencje grzechu, który wielekroć bagatelizujemy. A grzech, jak mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 386. Jest odrzuceniem Boga i przeciwstawieniem się Mu. Żeby nie musieć ponosić konsekwencji grzechu, którą jest śmierć wieczna (Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym – Rz 6,23), Jezus dał nam łaskę wyboru życia wiecznego i oczyszczania się z grzechu. Żeby móc wychodzić zwycięzko w walce z grzechem, warto jak najczęściej korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, również na polecenie Jezusa, który po zmartwychwstaniu powiedział swoim uczniom: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,21-23).

Korzystajmy więc z tej wielkiej łaski naszego Pana, bo Bóg chce, byśmy żyli na wieki: Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. (Ez 33, 11)

Spowiedź w naszym kościele odbywa się kwadrans przed każdą mszą świętą oraz podczas adoracji wieczornej (1915 – 2000) w dni powszednie oraz przez i w trakcie Eucharystii niedzielnych.

Przygotowując się do przeżycia sakramentu pokuty i pojednania warto pamiętać o warunkach, które należy spełnić:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Polecamy w modlitwie przed rachunkiem sumienia wołać Ducha Świętego, by nas oświecił i pokazał, czym w ostatnim czasie od ostatniej spowiedzi świętej mogliśmy zranić miłość Boga i bliźniego. Warto też zaopatrzyć się w rachunki sumienia. Można zapytać o nie duszpasterzy lub skorzystać z jednego z podanych poniżej:

  1. Rachunek sumienia dla dzieci
  2. Rachunek sumienia dla młodzieży
  3. Rachunek sumienia dla rodziców
  4. Rachunek sumienia dla kobiet
  5. Rachunek sumienia dla mężczyzn
  6. Rachunek sumienia dla dorosłych
  7. Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie
  8. Rachunek sumienia dla osób chorych
  9. Rachunek sumienia dla osób starszych
  10. Maryjny rachunek sumienia.